Η ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Περίληψη διδακτορικής διατριβής)

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η βάδιση σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση με την χρήση της κινηματικής ανάλυσης της βάδισης. Η εγκεφαλική παράλυση προκαλεί σοβαρές κινητικές διαταραχές στα παιδιά, με επίδραση στην βάδιση, σε πολλαπλά επίπεδα. Η αντικειμενική καταγραφή της βάδισης επιτρέπει την μελέτη της γραμμικής απεικόνισης του σώματος σε πλάγιο, οριζόντιο ή μετωπιαίο επίπεδο, και την κίνηση σε κάθε άρθρωση χωριστά.

Το εργαστήριο ανάλυσης της βάδισης του Εργαστηρίου της Πειραματικής Φυσιολογίας, του τμήματος της Ιατρικής, αποτελείται από 4 κάμερες υπέρυθρης ακτινοβολίας και χρησιμοποιεί το υπολογιστικό σύστημα Elite. Μελετήσαμε αρχικά είκοσι πέντε (25) φυσιολογικά παιδιά. Καταγράψαμε την κινηματική της βάδισής τους. Δημιουργήσαμε τα κατάλληλα μοντέλα, καταγράψαμε την γραμμική απεικόνιση της βάδισης και τον προσδιορισμό των κινήσεων των γωνιών των αρθρώσεων. Υπολογίσαμε τις κυματομορφές της φυσιολογικής κίνησης του γόνατος και της ποδοκνημικής για τα φυσιολογικά παιδιά.

Ακολούθως μελετήσαμε τριάντα πέντε (35) παιδιά με συγγενή ημιπληγία. Η ηλικία τους κυμαινόταν από 4-15 ετών.
Σε όλους τους ασθενείς υπήρχε περιορισμός αιώρησης του άνω άκρου κατά την βάδιση. Η πρόσκρουση του άκρου ποδός στο έδαφος γινόταν με τα δάκτυλα. Στην φάση αιώρησης η ποδοκνημική διατηρούσε θέση ιπποποδίας.
Η ανάλυση των κυματομορφών της κίνησης του γόνατος και της ποδοκνημικής της παθολογικής και φυσιολογικής πλευράς των παιδιών αυτών, έδειξε τρείς τύπους ημιπληγικής προσβολής.
Η ελαφρά μορφή(16 ασθενείς), χαρακτηρίζεται από υψηλή συσχέτιση μεταξύ κυματομορφών του γόνατος και αρκετά υψηλή συσχέτιση των κυματομορφών της ποδοκνημικής. Χαρακτηρίζεται από φυσιολογική κίνηση της προσβεβλημένης πλευράς του γόνατος και υπάρχει μόνον υπερτονία του γαστοκνημίου. Η θεραπευτική παρέμβαση είναι η τοποθέτηση αρθρούμενου λειτουργικού κηδεμόνα ή εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης.
Η μέσης βαρύτητος προσβολή(11 ασθενείς), έχει μερική συσχέτιση της κίνησης και του γόνατος και της ποδοκνημικής. Υπάρχει μόνιμη ρίκνωση του γαστροκνημίου, με επηρεασμό της κίνησης της ποδοκνημικής και αντίστοιχη εικόνα υπερέκτασης στην κυματομορφή του γόνατος κατά την φάση στήριξης. Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η λειτουργική επιμήκυνση του γαστροκνημίου.
Η βαρεία μορφή της ημιπληγίας(8 ασθενείς), χαρακτηρίζεται από πτωχή συσχέτιση των κυματομορφών γόνατος και ποδοκνημικής. Στα παιδιά αυτά διαπιστώνουμε τόσο την μόνιμη ρίκνωση του γαστροκνημίου όσο και προσβολή των οπισθίων μηριαίων, με επηρεασμό της κίνησης στην ποδοκνημική και της κίνησης του γόνατος. Η αντιμετώπιση είναι η επιμήκυνση του γαστροκνημίου και η αντιμετώπιση με λειτουργική επιμήκυνση ή εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης των οπισθίων μηριαίων.

Μελετήσαμε είκοσι πέντε (25) ασθενείς με διπληγική ή τετραπληγική μορφή σπαστικού τύπου εγκεφαλικής παράλυσης. Διακρίναμε δύο κύριες ομάδες. Την ομάδα με προσβολή στις κυματομορφές του γόνατος (21 παιδιά) και την ομάδα με προσβολή στην κυματομορφή της ποδοκνημικής (4 παιδιά).

Η πρώτη ομάδα έχει κύριο χαρακτηριστικό την αδυναμία πλήρους έκτασης του γόνατος κατά την φάση στήριξης.
Η ανάλυση των τύπων των κυματομορφών της ποδοκνημικής στην ομάδα αυτή, διέκρινε τους ασθενείς με πρόσκρουση στις μύτες των ποδιών(12 ασθενείς) και σε ασθενείς με πρόσκρουση σε όλο το πέλμα(9). Ο έλεγχος των κυματομορφών του γόνατος στην φάση στήριξης διέκρινε τα παιδιά με υπερτονία των οπισθίων μηριαίων, από τα παιδιά με μόνιμη ρίκνωση. Καταγράφηκε η ομάδα των παιδιών με βάδιση κατάρρευσης και η ομάδα με βάδιση με άκαμπτο γόνατο.
Εντοπίσαμε με την κινηματική ανάλυση της βάδισης την αιτία της αδυναμίας ορθοστάτησης λόγω της έλλειψης μηχανικού άξονα.
Στα διπληγικά παιδιά με κύρια εντόπιση της βλάβης στην ποδοκνημική, (δακτυλοβάμονες), ανευρίσκεται σημαντική ιπποποδία τόσο στην στήριξη όσο και στην αιώρηση. Σε συνδυασμό με την μελέτη της κυματομορφής του γόνατος διακρίναμε τα παιδιά που αντιμετωπίζονται συντηρητικά, από τα παιδιά με ανάγκη για χειρουργική παρέμβαση στους γαστροκνημίους.
Η κινηματική ανάλυση στο οριζόντιο και μετωπιαίο επίπεδο, κατέγραψε την κίνηση ψαλλιδισμού ή την ύπαρξη αυξημένης έσω στροφής του μηριαίου.
Η εφαρμογή της κινηματικής ανάλυσης της βάδισης στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, επέτρεψε την αντικειμενική καταγραφή της διαταραχής της βάδισης. Σχεδιάζουμε την θεραπεία με βάσει τα αντικειμενικά ευρήματα της καταγραφής μας.

error: Το υλικό της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!