Συγγενείς διαμαρτίες άκρων

Οι συγγενείς ( εκ γενετής) διαμαρτίες των άκρων μπορεί να αφορούν σε οποιοδήποτε τμήμα του ποδιού ή του χεριού, αλλά συνηθέστερα εντοπίζεται στην άκρα χείρα και στον άκρο πόδα. Τέτοιες διαμαρτίες είναι:

Η των συγγενών διαμαρτιών έχει διεθνώς, ως εξής: